Magazyny, w których przechowywane są tysiące jednostek o zróżnicowanych gabarytach i masie, to obiekty szczególnie narażone na występowanie nieprzewidzianych awarii. Gdy odpowiedzialni za przyjmowanie i wydawanie towarów pracownicy popełnią błąd, nawet drobna z pozoru usterka może przyczynić się do czasowego wyłączenia regału z użycia bądź wystąpienia wypadku, zagrażającego zarówno ich zdrowiu, jak i składowanym jednostkom.

Aby zminimalizować ryzyko takich sytuacji, z pomocą przychodzą inspekcje i przeglądy regałów magazynowych, mające na celu nie tylko ocenę uszkodzeń, lecz również działania prewencyjne, które obniżą ryzyko wystąpienia awarii w przyszłości. W jaki sposób odbywa się przegląd regałów magazynowych? Dlaczego warto zlecić go ekspertom? Zapraszamy do lektury.

Jaki jest najważniejszy cel przeglądów regałów magazynowych?

„Narzędzie pracy, które może powodować zagrożenie, powinno być poddawane przeglądom tak często, jak wymaga jego utrzymanie w dobrym stanie technicznym”

– to najważniejsza zasada, która znajduje zastosowanie nie tylko w magazynie. W przypadku realizowanych przez nas przeglądów, zalecamy przynajmniej raz w roku zorganizowanie eksperckiej wizyty naszego specjalisty.

Regularne inspekcje mają na celu stwierdzić, czy używany system regałowy pozostaje w zgodności z pierwotnymi założeniami projektu oraz przeanalizować, czy rzeczywisty stan techniczny regałów spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństw w zakresie ich wytrzymałości i stabilności.

W świetle norm systemy składowania są bezpieczne tylko wtedy, gdy są zaprojektowane, wytworzone, zmontowane i użytkowane zgodnie z ich wymaganiami. Norma EN 15635 w szczególności określa zasady prawidłowej obsługi i utrzymania urządzeń do składowania. Nakłada ona też obowiązek na zarząd każdego przedsiębiorstwa do wyznaczenia PRSES. PRSES (z ang. Person Responsible for Storage Equipment Safety) jest osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo systemów składowania w magazynie.

Temat rozwijamy również w artykule: https://nedcon.pl/blog/czy-jest-tu-prses/

Jakie korzyści zapewnia nasz przegląd ekspercki?

Nasza firma posiada w swojej ofercie usługi eksperckiej inspekcji oraz serwisu: https://nedcon.pl/uslugi/inspekcje-szkolenia-i-serwis/. Inspektor marki Nedcon omówi z pracownikami stwierdzone uszkodzenia i zasugeruje sposób ich naprawy – poinformuje on ich również, w jaki sposób można im zapobiegać, ograniczając ich liczbę w dalszej pracy w przyszłości.

Poznaj wytyczne, jakimi posługują się inspektorzy

Na wstępie należy jednoznacznie podkreślić, że ignorowanie dostrzeżonych uszkodzeń konstrukcji regałowych jest niedopuszczalne. Zasada ta jest spowodowana faktem, że spowodowane uszkodzeniami odchylenia w zakresie nośności regału nie są uwzględnione w obliczeniach wykonywanych na etapie projektowania regałów. Przyjmuje się jednak, że poziom bezpieczeństwa regałów jest akceptowalny aż do momentu przekroczenia tak zwanego poziomu zielonego, opisanego w paragrafie 9.5.2. normy P N-EN 15635. Specjalista wykonujący przegląd ekspercki, skupia się na zagadnieniach strukturalnych oraz pozostałych, uniwersalnych czynnikach.

Aspekty strukturalne

W zakresie tym szczególną uwagę poświęca się uszkodzeniom elementów regału, spowodowanym uderzeniami oraz rzeczywistym ciężarem, czyli porównaniu ich masy do maksymalnej wartości, określonych na tabliczkach znamionowych, umieszczonych na regale oraz szczegółowym oględzinom miejsc, w których występują duże deformacje lub ugięcia.

inspekcja regałów Nedcon

W przypadku nierównomiernego rozmieszczenia towaru na palecie, całkowita waga palety powinna być zredukowana w taki sposób, aby obciążenie przypadające na jedną z belek nie było większe od połowy maksymalnej wartości wyszczególnionych na tabliczkach znamionowych – maksymalna waga, podana na tabliczkach znamionowych, znajduje zastosowanie wyłącznie w przypadku palet z równomiernie rozłożonym ładunkiem.

Choć sprawdzenie wagi palet odbywa się w sposób wyrywkowy, szczególną uwagę należy poświęcić miejscom paletowym, na których wyraźnie widać wpływ nierównomierności rozkładu ładunku – ekspercki przegląd regałów powinien ocenić również równomierność rozkładu ładunku w gnieździe paletowym.

Pozostałe aspekty

Przegląd regałów magazynowych powinien uwzględniać również ogólny porządek, panujący w magazynie. Wyznaczone ścieżki robocze powinny być dobrze zorganizowane i nie powinny się na nich znajdować żadne ewentualne przeszkody, takie jak puste palety czy materiały do pakowania. Linia miejsc paletowych na poziomie posadzki powinna być wytyczona w sposób prawidłowy, zapewniając niezbędną szerokość ścieżki – w tym celu zaleca się wyrysowanie na posadzce linii, wyznaczającej granicę, poza którą nie należy składować palet.

Umieszczone na regałach tabliczki znamionowe, zawierające informacje m.in. na temat typu regału oraz jego maksymalnej wartości obciążenia, powinny być czytelne i aktualne. Wymiary palety wraz ze składowanymi na niej jednostkami powinny mieścić się w granicach wartości wyszczególnionych na tabliczkach znamionowych.

Jakich informacji dostarcza nam zawarta w raporcie ocena stanu regałów?

Specjalista odpowiedzialny za przeprowadzenie przeglądu eksperckiego, postępuje zgodnie z następującą regułą:

„Rozmiar i typ uszkodzeń, jakim podlegają poszczególne komponenty, takie jak słupy, belki, ramy oraz stężenia, powinien być systematycznie oceniany, klasyfikowany i raportowany. Jeśli zaistnieje taka potrzeba należy natychmiast przeprowadzić analizę powstałych szkód.”

Powstała w ramach inspekcji ocena powinna stanowić część raportu i opierać się o zasadę analizy ryzyka. Dostosowanie się do powyższej procedury powinno przynieść redukcję – a wręcz wyeliminowanie – odnotowanych defektów. W trakcie sporządzania oceny na temat przyczyn uszkodzeń oraz możliwych akcji zapobiegawczych, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

  • nieprawidłową obsługą wózka widłowego, nieodnotowaną zmianę jego specyfikacji czy niewystarczające przeszkolenie operatora bądź zaniedbanie stanu technicznego pojazdu,
  • rzeczywistą jakość oraz ewentualne uszkodzenia jednostek ładunkowych (np. palety), jak również nieodnotowaną zmianę jej parametrów,
  • tzw. zbyt duży przewis palety, pojawiający się w sytuacji, gdy towar nadmiernie wystaje poza jej obrys,
  • zbyt małe prześwity (luzy), które mogą ograniczać swobodę manewru,
  • zbyt małą szerokość ścieżki roboczej oraz niezachowanie porządku w jej obrębie (m.in. poprzez pozostawianie pustych pojemników czy rozlanych cieczy),
  • niewystarczająco skuteczne systemy ochrony słupów, które okazują się nieefektywne w zestawieniu z rzeczywistą kondycją regału.

Dlaczego warto powierzyć przegląd regałów magazynowych naszej firmie?

Inspekcje regałów magazynowych, wykonywane przez naszych specjalistów, stanowią gwarancję, że wykorzystywane w obiekcie instalacje będą funkcjonować w sposób bezpieczny i niezawodny. Stała kontrola i cykliczny nadzór nad regałami sprzyja ograniczeniu ryzyka wystąpienia kosztownych przestojów i związanymi z nimi stratami finansowymi, spowodowanymi awariami. Wykonywany przez nas przegląd regałów magazynowych jest realizowany zgodnie z wymogami normy PN-EN 15635, czyli z pozycji posadzki, przy której najczęściej pojawia się większość uszkodzeń.

Warto przy tym podkreślić, że usługi tej nigdy nie zlecamy zewnętrznym podwykonawcom. Przegląd regałów magazynowych wykonują wyłącznie doświadczeni pracownicy Nedcon Silesia, którzy nie tylko doskonale orientują się w bieżących przepisach i stale podnoszą swoje kwalifikacje, lecz doskonale znają przy tym zasady, jakimi kierujemy się przy projektowaniu naszych regałów.

Realizując przeglądy regałów magazynowych, wykonane przez pracowników z firm zewnętrznych, często spotykamy się niestety z licznymi błędami i nieścisłościami. Dokładamy licznych starań, aby uświadamiać naszych inwestorów na temat kluczowej roli profesjonalnie wykonanych inspekcji – podkreślamy również, że zawierzenie wykwalifikowanym specjalistom jest gwarancją długoletniego funkcjonowania regałów magazynowych w nienagannej kondycji.

Zadbaj o regały magazynowe z Nedcon Silesia

Profesjonalny przegląd regałów magazynowych stanowi klucz do zapewnienia nieodzownego bezpieczeństwa zarówno pracownikom, jak i składowanym towarom. Wierzymy, że kompleksowy nadzór i serwis zainstalowanych konstrukcji jest nie mniej istotny, niż dobór odpowiednich regałów na etapie projektu magazynu.

Już dziś skonsultuj się z ekspertami Nedcon Silesia i umów się na przegląd regałów magazynowych – zadbaj o najwyższe bezpieczeństwo i komfort pracy, ograniczając ryzyko nieplanowanych przestojów, opóźnień i strat materiałowych. Nasi specjaliści czekają na Twoje pytania.