W czyjej gestii leży inspekcja regałów magazynowych?

Za bezpieczeństwo i dobry stan regałów magazynowych odpowiada wyznaczona osoba, opisana w normie PN-EN 15635 jako PRSES. Do jej obowiązków należy oszacowanie ryzyka występowania uszkodzeń oraz określenie zakresu i częstotliwości przeprowadzania inspekcji na podstawie warunków pracy w magazynie.

Inspekcja regałów magazynowych to proces wieloetapowy, w który zaangażowane jest co najmniej kilka osób. Działania w ramach inspekcji można podzielić na trzy podstawowe etapy:

  1. Każdy pracownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia do PRSES zauważonego uszkodzenia lub problemu, który może wpływać na bezpieczeństwo.
  2. PRSES lub osoba przez niego wyznaczona, w regularnych odstępach czasu wykonuje inspekcję, z której należy sporządzić pisemny raport.
  3. Firma zewnętrzna (np. producent regałów) dokonuje tzw. przeglądu eksperckiego, który należy przeprowadzać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Głównym celem inspekcji jest weryfikacja uszkodzeń mechanicznych elementów konstrukcji oraz śrubowych i spawanych połączeń pomiędzy elementami. To właśnie te elementy mają największy wpływ na bezpieczeństwo. Nawet najmniejsze ich uszkodzenie powoduje zmniejszenie nośności regału, co w dalszej konsekwencji może doprowadzić do awarii całego systemu.

Poniżej mogą Państwo zobaczyć przykładowe uszkodzenia słupa regału oraz wynikający z niego spadek nośności.

Inspekcja regałów magazynowych – przykłady potencjalnych usterek

Przypadek 1: uszkodzenie rzędu 4 mm z przodu słupa powoduje zmniejszenie nośności o 15%. Zakładając współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 1.4, przyjmowany przy obliczaniu wytrzymałości słupów, nowy margines bezpieczeństwa wyniesie (1-0.15) x 1.4 = 1.19 > 1. Wyliczenia wskazują, że uszkodzona konstrukcja przeniesie zakładane obciążenia.

Przypadek 2: uszkodzenie przednie rzędu 40 mm i związane z nim skręcenie słupa o 10° przekłada się na zmniejszenie nośności o 40%. Nowy margines bezpieczeństwa wyniesie 0.84 < 1, co oznacza pojawienia się zagrożenia zawalenia się konstrukcji.

Przypadek 3: uszkodzenie rzędu 45 mm z przodu, 45mm z boku i skręcenie słupa o 20° zmniejsza nośność o 80%. Nowy margines bezpieczeństwa wyniesie 0.28 < 1 co zauważalnie grozi zawaleniem się konstrukcji.

Inspekcja regałów magazynowych określa skalę usterek

Według normy PN-EN 15635 każde uszkodzenie podlega weryfikacji i jest klasyfikowane do jednej z trzech kategorii. Wytyczne odnośnie sposobu pomiaru oraz dopuszczalnych wielkości uszkodzeń znajdują się w punkcie 9.4. treści normy.

Poziom zielony – drobne uszkodzenia

Poziom zielony wiąże się jedynie z koniecznością nadzoru. Oznacza on sytuacje, w których uszkodzenie jest dopuszczalne przez normę, a sama konstrukcja jest bezpieczna i dopuszczona do dalszego użytkowania. Uszkodzone elementy należy jednak poddać kontroli podczas następnej inspekcji.

Poziom żółty – konieczność przyszłej naprawy

Ryzyko żółte to niebezpieczne uszkodzenie, które wymaga działania w najbliższym możliwym terminie. W tym przypadku uszkodzenie jest większe niż przewiduje norma i zachodzi konieczność dokonania naprawy uszkodzenia elementów. W przypadku regałów naprawa polega na wymianie elementów na nowe, nie wolno wykonywać napraw poprzez prostowanie.

Regał z uszkodzonym elementem nie musi być natychmiast rozładowany, natomiast po zdjęciu towaru nie można go ponownie obciążać aż do czasu wykonania naprawy. Należy ją wykonać w ciągu czterech tygodni – po upływie tego terminu regał należy rozładować i wyłączyć z użytkowania.

Poziom czerwony – natychmiastowe opróżnienie regału

Ryzyko czerwone oznacza bardzo poważne uszkodzenie, które wymaga natychmiastowego działania. Poziom ten oznacza, że skala uszkodzeń co najmniej dwukrotnie przekracza dopuszczalną normę. Regał należy natychmiast rozładować i wyłączyć z użytkowania do czasu dokonania naprawy.

Schemat postępowania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia

uszkodzony regał - schemat postępowania

Inspekcja regałów magazynowych ma wykazać zgodność z pierwotnym projektem

Kolejnym zadaniem w trakcie inspekcji jest sprawdzenie zgodności montażu regałów z projektem. Możemy tego dokonać poprzez odczytanie danych, znajdujących się na tabliczce informacyjnej. Zawarte na niej informacje dotyczą m.in. rodzaju elementów, które powinny być zamontowane (np. typ słupa, belki), wymaganej liczbie oraz rozstawie poziomów belkowych oraz dopuszczalnym obciążeniu.

Wszelkie odstępstwa konfiguracji od projektu należy traktować jako ryzyko czerwone i wyłączyć regał z użytkowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ wykonane dla każdego regału obliczenia wytrzymałościowe uwzględniają schemat statyczny regałów, w którym jest uwzględnionych kilka kluczowych czynników np. ilość sekcji w rzędzie, liczbę i rozstaw poziomów belkowych, wymiar palety i składowanego towaru oraz rodzaj zastosowanych komponentów i ich wytrzymałość.

Szkolenie z oceny uszkodzeń prowadzone w magazynie u Klienta
Szkolenie z oceny uszkodzeń prowadzone w magazynie u Klienta

Ocena środowiskowa i uniknięcie przyszłych awarii

Parametrów jest więcej, a każda zmiana może mieć wpływ na stabilność regałów. Bez wykonania ponownych obliczeń nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy regał możemy bezpiecznie włączyć do użytku magazynowego. Każda zmiana konfiguracji musi być zaakceptowana przez dostawcę regałów, a potwierdzeniem tego powinno być wykonanie nowych tablic informacyjnych.

Podczas inspekcji należy zwracać również uwagę na rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z konstrukcją regału, lecz mogą mieć wpływ na jego użytkowanie i bezpieczeństwo pracy. Należy do nich m.in. stan posadzki w magazynie, jakość palet oraz sposób ustawienia towaru na paletach.

Ostatnim etapem inspekcji jest analiza przyczyn powstawania uszkodzeń i zastosowanie środków, które zapobiegną kolejnym uszkodzeniom w przyszłości. Przyczyny uszkodzeń mogą być rozmaitej natury – wśród najczęściej spotykanych, warto wyróżnić m.in.:

  • stosowanie niewłaściwego typu wózka,
  • zbyt wąski korytarz roboczy, który utrudnia manewrowanie wózkiem,
  • składowanie palet nieprzystosowanych do danego typu regałów,
  • brak doświadczenia pracowników.

Każde uszkodzenie regału to czasowe zablokowanie miejsca potrzebnego w magazynie do składowania towaru, jak również koszty związane z zakupem i wymianą naruszonych elementów. Znający specyfikę pracy w magazynie PRSES powinien zastosować środki, które pozwolą zmniejszyć ryzyko powstania uszkodzeń regałów. Działania te podniosą jednocześnie komfort i bezpieczeństwo pracy w magazynie.

Nasza firma od lat przeprowadza inspekcje regałów magazynowych na terenie całego kraju. Kompleksowa analiza naszych specjalistów dostarczy Państwu szczegółowych informacji na temat obecnych uszkodzeń oraz ich wpływie na bezpieczeństwo pracowników oraz zgromadzonych towarów.

Opiszemy także możliwości potencjalnej optymalizacji i ewentualnej wymiany bądź naprawy uszkodzonych elementów. Gorąco zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy udzielą Państwu wszystkich niezbędnych informacji.