Charakterystyka składowanych jednostek jest bez wątpienia jednym z najważniejszych czynników wpływających na ostateczny kształt magazynu. Wykorzystywane w nim regały powinny uwzględniać nie tylko gabaryty, wagę czy nośniki poszczególnych towarów, lecz również ryzyko, jakie wiąże się z ich przechowywaniem. Na czym polega magazynowanie materiałów niebezpiecznych? W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo pracowników i gromadzonych jednostek?

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych, czyli jakich?

Według najbardziej ogólnej definicji, materiały niebezpieczne to artykuły i substancje, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu ludzi oraz zwierząt, a także zachwiać równowagę środowiska naturalnego. Obcowanie z jednostkami tego typu wymaga zachowania nieustannej ostrożności oraz przestrzegania ustalonych sposobów postępowania. Choć ryzyko wypadków z ich udziałem rośnie szczególnie w trakcie transportu, warto upewnić się, że magazynowanie materiałów niebezpiecznych odbywa się zgodnie z opracowanymi wytycznymi.

Do magazynów najbardziej narażonych na niebezpieczeństwa, związane ze składowaniem niebezpiecznych, należą m.in. te, które działają w obrębie szeroko pojętej branży motoryzacyjnej czy automotive. Wśród przechowywanych tam materiałów znajduje się wiele potencjalnie niebezpiecznych części, takich jak wypełnione kwasem akumulatory, amortyzatory z azotem, poduszki powietrzne ze skompresowanymi gazami czy silniki i gaźniki, które mogły już zawierać paliwo. Tego rodzaju jednostki należy starannie oznaczyć i zminimalizować ryzyko nieumyślnego uszkodzenia w czasie pracy.

Jak przystosować swój magazyn do gromadzenia substancji niebezpiecznych?

Aby móc dopasować przestrzeń składowania do powszechnie uznanych wymogów, należy w pierwszej kolejności zidentyfikować przechowywane niebezpieczne materiały. Z pomocą przychodzi wówczas europejska baza substancji chemicznych ECHA, gromadząca obecnie 23 195 zarejestrowanych substancji. Zawarte w niej informacje pomogą rozpoznać potencjalne zagrożenia i zastosować odpowiednie środki ochronne. Wśród najbardziej fundamentalnych środków bezpieczeństwa warto wymienić m.in.:

 1. Stosowanie odpowiednio oznaczonych opakowań, wykonanych z właściwego surowca,
 2. Wyposażenie pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 3. Rozwieszenie instrukcji, określających sposób składowania, pakowania czy załadunku – z dokumentem tym powinni zapoznać się wszyscy pracownicy, zatrudnieni przy danych jednostkach,
 4. Zapewnienie sygnalizacji, sprzętu i środków gaśniczych, apteczek i środków neutralizujących,
 5. Zapewnienie odpowiedniej wentylacji, temperatury, wilgotności i ilości światła,
 6. Dostosowanie budynku do przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową i prawem budowlanym.

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych – gdzie szukać informacji?

Ze względu na liczne zagrożenia, którym podlega magazynowanie materiałów niebezpiecznych, proces ten określa wiele norm i aktów prawnych. Wśród najważniejszych z nich warto wyróżnić przede wszystkim:

 1. Ustawę o substancjach chemicznych i ich mieszaninach,
 2. Prawo ochrony środowiska,
 3. Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4. Rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków,
 5. Rozporządzenie w sprawie sposobu oznakowania miejsc (…) służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie.
 6. Normę EU-OSHA 1910.106 – Składowanie substancji niebezpiecznych.

Nie zapomnij o piktogramach!

Materiały niebezpieczne podzielone są na kilka kategorii zgodnie z założeniami Globally Harmonized System (GHS), wdrożonym w Europie w ramach rozporządzenia CPL. Przechowujące je pojemniki powinny zostać oznaczone odpowiednią naklejką w kształcie rombu. Każdy piktogram przydzielony jest do innego typu substancji, odnoszącym się do zagrożenia fizycznego, zdrowia bądź środowiska.

 1. Zagrożenie dla zdrowia („zagrożenie zdrowia/środowiska”, „zagrożenie dla zdrowia”, „substancja toksyczna”),
 2. Zagrożenie dla środowiska („materiał niebezpieczny dla stworzeń wodnych”),
 3. Zagrożenie fizyczne („materiał wybuchowy”, „materiał łatwopalny”, „materiał utleniający”, „gaz pod ciśnieniem”, „substancja żrąca”).

Budujesz magazyn, który będzie składował niebezpieczne materiały?

Magazynowanie materiałów niebezpiecznych to skomplikowany, złożony proces, do którego należy podejść z najwyższą starannością. Zlecenie to warto przekazać wykwalifikowanym specjalistom, posiadającym wiele lat doświadczenia w projektowaniu i wyposażaniu magazynów. Już dziś skontaktuj się z doradcami Nedcon Silesia i dowiedz się, jak możemy pomóc Ci w stworzeniu bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy.