Od momentu swojego powstania w 1946 roku, pojęcie „ISO” stało się synonimem zaufania, jakości i standardów najwyższej klasy w świecie biznesowym i korporacyjnym. Certyfikaty ISO są dowodem na to, że dana organizacja nie tylko głosi hasła o doskonałości, ale również do niej dąży, stosując się do międzynarodowych standardów w różnych aspektach swojej działalności. Jednym z nich jest ISO 45001, kluczowy dla tych, którzy traktują bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jako priorytet. W poniższym artykule przyjrzymy się, czym jest certyfikat ISO 45001 i jakie korzyści przynosi firmom, które postanowią go wdrożyć. Zapraszamy do lektury.

Jak powstał certyfikat ISO 45001?

Choć ISO 45001 jest stosunkowo nowym standardem, powstałym w marcu 2018 roku, prace nad ujednoliceniem procesów w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy rozpoczęły się wiele lat wcześniej.

Przed wprowadzeniem ISO 45001, najbardziej uznawanym międzynarodowym standardem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy był BS OHSAS 18001. Został on wdrożony w 1999 roku jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie globalnego rynku w zakresie standardu zarządzania bezpieczeństwem.

Chociaż OHSAS 18001 był szeroko akceptowany w wielu krajach, wciąż brakowało jednolitego standardu dla firm na całym świecie. W 2013 roku Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) postanowiła zatem opracować globalny standard zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Do tego celu powołano komitet ISO/PC 283, który miał za zadanie stworzenie nowego standardu, który miałby zastosowanie wszędzie, niezależnie od wielkości firmy czy branży. Prace nad ISO 45001 były wynikiem szerokich konsultacji z ekspertami z różnych krajów, przedstawicielami organizacji pracodawców, rządów oraz związków zawodowych. Dzięki temu standard odzwierciedla szerokie spektrum doświadczeń i praktyk z różnych części świata.

W marcu 2018 roku ISO 45001 został oficjalnie opublikowany, zastępując OHSAS 18001. Organizacje, które wcześniej posiadały certyfikat OHSAS 18001, miały trzy lata na przejście na nowy standard ISO 45001. Od momentu publikacji, ISO 45001 stał się wzorem w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy na całym świecie. Wprowadzenie go umożliwiło organizacjom z różnych krajów łatwiejsze porównywanie i doskonalenie swoich praktyk, co przyczyniło się do poprawy warunków pracy na rynkach całego świata.

Czym jest certyfikat ISO 45001?

ISO 45001 to międzynarodowy standard dotyczący systemów zarządzania bezpieczeństwem i zdrowiem w miejscu pracy. Wprowadzony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO), certyfikat ten został zaprojektowany, aby pomóc organizacjom w tworzeniu struktur i procedur, które minimalizują ryzyko wypadków i chorób zawodowych w miejscu pracy.

Wśród korzyści, związanych z wdrożeniem ISO 45001, warto wymienić m.in.:

  • zmniejszenie ryzyka wypadków w miejscu pracy – implementując zalecenia tego standardu, firmy mogą skuteczniej identyfikować, oceniać i kontrolować ryzyko związane z codziennymi zagrożeniami;
  • zwiększenie wydajności – zapewnienie bezpieczniejszego środowiska pracy prowadzi do ograniczenia ryzyka nieobecności pracowników, spowodowanych wypadkami czy chorobami zawodowymi, co przekłada się na wyższą wydajność;
  • poprawa wizerunku wśród potencjalnych inwestorów – posiadanie certyfikatu ISO 45001 może być dowodem dla klientów, partnerów i innych interesariuszy, że organizacja traktuje bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jako priorytet.

Dążenie do zgodności z ISO 45001 pozwala firmie na zidentyfikowanie kluczowych zagrożeń i możliwości, które powinny być wzięte pod uwagę przy tworzeniu procedur bezpieczeństwa – proces ten powinien obejmować wychwycenie potencjalnych zagrożeń, ocenę ryzyka oraz ustanowienie celów i planów działania w dążeniu do zapewnienia odpowiednich standardów pracy. Aby móc to osiągnąć, kluczowe jest zarówno zaangażowanie całego kierownictwa, jak i rozwój kompetencji i świadomości pracowników – proces wdrożenia odpowiednich wymogów powinien być regularnie monitorowany, a wyciągane z nadzoru wnioski przekładać się na jego ciągłe doskonalenie.

Jak uzyskać certyfikat ISO 45001?

Pozyskanie certyfikatu ISO 45001 może przynieść organizacji wiele korzyści – od zwiększenia zaufania klientów, do podniesienia standardów bezpieczeństwa w miejscu pracy. Sam proces certyfikacji składa się z kilku etapów, dzięki którym możemy upewnić się, że nasze przedsiębiorstwo spełnia wszystkie wymogi tego standardu.

Pierwszym krokiem jest dogłębne zrozumienie samej normy – zanim dana firma zdecyduje się na przystąpienie do procesu certyfikacji, powinna dokładnie zapoznać się z wymogami ISO 45001, analizując wszystkie określone klauzule oraz działania, jakie należy podjąć, aby je spełnić. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie oceny wstępnej, pozwalającej rozpoznać zarówno te obszary, w których organizacja spełnia już wymogi ISO 45001, jak i te, które wymagają poprawy. Po zidentyfikowaniu luk, firma powinna przystąpić do wprowadzenia niezbędnych zmian w stosowanych procedurach bezpieczeństwa.

Zanim przystąpimy do zewnętrznej certyfikacji, warto rozważyć przeprowadzenie audytu wewnętrznego – rozwiązanie to pozwala upewnić się, że wprowadzone poprawki przyniosły oczekiwany rezultat, a nasza firma jest gotowa na zewnętrzny audyt. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 jest możliwe po weryfikacji przez upoważnione ciało certyfikujące. Zazwyczaj są to dwa etapy postępowania: audyt wstępny oraz główny audyt certyfikacyjny. Jeśli rezultat audytu okaże się pomyślny, przedsiębiorstwo otrzyma certyfikat ISO 45001.

Warto mieć jednak na uwadze, że certyfikacja ISO 45001 nie jest jednorazowym osiągnięciem. Aby utrzymać certyfikat i korzyści z niego wynikające, przedsiębiorstwo musi regularnie przechodzić audyty kontrolne, ciągle monitorować i doskonalić swój system zarządzania bezpieczeństwem w miejscu pracy.

Wdrożenie ISO 45001 jest obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek

Certyfikat ISO 45001 stał się jednym z kluczowych narzędzi dla organizacji dążących do zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa swoich pracowników. Oczekiwania społeczne wobec przedsiębiorstw są obecnie wyższe niż kiedykolwiek – odpowiednie zarządzanie ryzykiem w zakresie BHP staje się nie tylko obowiązkiem, ale i koniecznością, która pomaga utrzymać konkurencyjności na rynku.

Poprzez wdrożenie normy ISO 45001 firmy demonstrują swoje zaangażowanie w ochronę pracowników, ale także inwestują w swój długoterminowy sukces – od wzrostu produktywności i zaangażowania pracowników, przez korzyści finansowe i możliwości ekspansji na rynki międzynarodowe, aż po poprawę reputacji firmy w oczach interesariuszy.

Działania marki Nedcon są zgodne z ISO 45001

Zdobycie certyfikacji ISO 45001 stało się ważnym kamieniem milowym w działalności firmy Nedcon, który potwierdza konsekwentne dążenia do spełnienia najwyższych wymagań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i tworzenia bezpiecznego i zdrowego środowisko pracy. Osiągniecie ISO 45001 potwierdza przyjęte zobowiązania do budowy kultury bezpieczeństwa, opartej na prewencji i świadomości istniejącego ryzyka. Celem Nedcon jest zapewnienie optymalnych warunków dla wszystkich naszych pracowników, klientów i dostawców.