Obiekt magazynowy zdefiniowano jako: „punktowy element infrastruktury w sieci logistycznej dysponujący budowlami, urządzeniami, systemami transportu wewnętrznego oraz technologią i organizacją, koniecznymi do wykonywania zadań dystrybucji lub zaopatrzenia, w tym; buforowania (składowania), rozdziału i agregacji, przekierowania oraz zmiany postaci fizycznej materiałów w sieci logistycznej. Obiekty magazynowe będące elementami infrastruktury punktowej pełnią funkcje ogniw spajających większe struktury sieci logistycznych, determinując przy tym ich wydajność i efektywność.