+48 71 780 42 71 | sales@nedcon.pl

TRZY ASPEKTY wyboru regałów magazynowych

W świadomości inwestorów cały czas pokutuje przeświadczenie, że regały magazynowe są nieskomplikowanym produktem, który różni się tylko nazwą i logo producenta. W efekcie o wyborze dostawcy regałów decyduje najniższa cena. Tymczasem są trzy równoważne aspekty, które powinny być rozpatrywane przy wyborze systemu regałowego: funkcjonalność, bezpieczeństwo i cena. Oznacza to, że inwestor lub dyrektor ds. logistyki dokonujący wyboru, a także akceptujący go prezes czy zarząd są ostatecznie odpowiedzialni za to, żeby cały system działał sprawnie, był bezpieczny i opłacalny. Tym artykułem chciałbym wzbudzić poczucie odpowiedzialności wśród wszystkich stron procesu inwestycji w systemy składowania.

TEKST: mgr inż. Mariusz Kołodziejczak, NEDCON Silesia

Funkcjonalność powinna być rozumiana jako zestaw cech, które umożliwiają płynną, wydajną i komfortową obsługę. Jedną z nich jest zachowanie odpowiednich luzów manipulacyjnych. Pozwalają one na umieszczanie w regale i pobieranie jednostki ładunkowej z mniejszym ryzykiem uderzenia w regał lub inny ładunek, a jednocześnie zwiększają pewność i szybkość tych operacji. Drugą bardzo ważną cechą wpływającą na funkcjonalność jest sztywność konstrukcji. Duże odkształcenia nie tylko zmniejszają luzy manipulacyjne, ale także wywołują wrażenie małej stabilności regału. Złą praktyką jest np. stosowanie w standardowym regale paletowym długich belek (trawers) o małej sztywności w kierunku poziomym. Przy lekkim nawet uderzeniu ładunkiem lub widłami w belkę czy przy delikatnym przesuwaniu ładunku opierającego się na belce ulegają one znacznym, a często nawet trwałym ugięciom.

Zmniejsza to komfort obsługi, często też może wpływać na bezpieczeństwo regału, zmniejszając jego nośność. Dostawcy regałów magazynowych coraz częściej zamiast kreować nowe rozwiązania dla unikatowych potrzeb klientów, oferują swoje standardowe produkty, nie zwracając uwagi na konsekwencje. Na rynku można także spotkać rozwiązania, które wręcz nie spełniają przypisywanej im funkcji,a nawet rozwiązania, które mając zapewnić wyższy stopień bezpieczeństwa, paradoksalnie obniżają go. Sprzedawane są np. ograniczniki miejsc składowania tak lekkie i słabe, że wcale nie zabezpieczają przed wypadnięciem ładunku przy nawet niezbyt silnym uderzeniu. Czasem wyginają się one tak bardzo, że w regałach dwurzędowych nie pozwalają na bezpieczną obsługę lokacji po drugiej stronie.

Dość często można zauważyć ochrony/odbojnice z tak cienkiej blachy, że właściwie już po pierwszym uderzeniu nadają się do wymiany. Dodatkowo zasłaniają one ewentualne uszkodzenia słupów, uniemożliwiając natychmiastową identyfikację zniszczenia i odpowiednią reakcję. Zdarzają się także mechaniczne prowadzenia ciężkich wózków systemowych, które są tak „odchudzone”, że po kilkakrotnym użyciu trwale się odkształcają, nie mogąc utrzymać wózka w „sztywno” określonej ścieżce. Przy dużych prędkościach takiego wózka
znacznie wzrasta ryzyko groźnej kolizji.

 

Jestem inżynierem – statykiem w firmie NEDCON Silesia. Jestem także jej delegatem do prac w grupach technicznych Europejskiej Federacji Regałowej (ERF), która jest częścią struktury szerzej znanego FEM (Europejskiej Federacji Składowania) zajmującą się regałami magazynowymi. W grupach tych wspólnie z najlepszymi ekspertami na kontynencie pracujemy nad dokumentami wyznaczającymi standardy bezpiecznego projektowania, w tym także nad rewizją obowiązujących norm do projektowania, użytkowania i specyfi kacji systemów regałowych. Motywacją do napisania tego artykułu jest niepokojąca sytuacja na rynku – coraz częściej o wyborze dostawcy regałów decyduje tylko najniższa cena. Błędne, a nawet niebezpieczne jest przeświadczenie, że regały magazynowe są nieskomplikowanym produktem, który różni się tylko nazwą i logo producenta. Tym artykułem chciałbym wzbudzić poczucie odpowiedzialności wśród wszystkich stron procesu inwestycji w systemy składowania. Mam też nadzieję, że zwiększenie świadomości oraz wymagań klienta i użytkownika zmusi konkurencję do zachowywania wysokiej jakości produktów i usług w trosce o tak ważne przecież bezpieczeństwo. mgr. inż. Mariusz Kołodziejczak

Decyzja o zastosowaniu takich pseudorozwiązań powodowana jest chęcią zaoszczędzenia, ale niesie za sobą znaczny spadek funkcjonalności i bezpieczeństwa systemu, a przyszłe naprawy oznaczają przecież dodatkowe koszty.

O jakości systemu regałowego w głównej mierze decyduje jego bezpieczeństwo. Projektowanie regałów, podobnie jak projektowanie innych konstrukcji, takich jak budynki biurowe czy mosty, opiera się na analizie prawdopodobieństw wystąpienia korzystnych i niekorzystnych zjawisk i określeniu dopuszczalnego, czyli społecznie akceptowanego ryzyka zniszczenia. Po pierwsze, awaria lub nawet katastrofa systemów regałowych niesie za sobą straty materialne, a na szczęście rzadziej utratę zdrowia lub życia ludzi, dlatego dość wysoki jest poziom ryzyka akceptowanego przez społeczeństwo w takich wypadkach. Po drugie, konstrukcje regałowe odróżnia od konstrukcji budowlanych silne założenie, że będą one używane i obsługiwane prawidłowo, czyli uważnie, bezpiecznie i bezkolizyjnie (zgodnie z normą EN 15350). Pomija się niektóre niebezpieczne, choć całkiem możliwe oddziaływania, których uwzględnienie skutkowałoby zastosowaniem cięższej i droższej konstrukcji. Pozwala to ograniczyć koszty działalności przedsiębiorstw i tym samym nie hamować rozwoju gospodarki.

W związku z powyższym trzeba sobie uświadomić, że regały magazynowe są konstrukcjami bardzo wrażliwymi, a normowe współczynniki bezpieczeństwa nie wskazują na zapas nośności konstrukcji, służą jedynie uwzględnieniu niedokładności modeli obliczeniowych, procedur badawczych i normowej analizy. Niedopuszczalne i niebezpieczne jest przeciążanie regałów lub obniżanie normowych współczynników bezpieczeństwa bez dokładnych badań i analiz probabilistycznych. Wybór systemu regałowego wymaga więc zaufania do dostawcy, gdyż jedyny właściwie, realny dowód na niewystarczające bezpieczeństwo regału pojawia się dopiero w momencie awarii lub katastrofy. Czynnikami, które mogą wzmacniać to zaufanie i przekonanie o kompetencji, są duża sztywność konstrukcji i dbałość o najmniejszy detal. Sprawiają one, że konstrukcja po prostu wygląda „solidnie”.

Dość często zdarza się, że jedynym istotnym aspektem przy wyborze systemu regałowego jest jego cena. Oczywiste jest, że inwestor nie chce przepłacać, ale trzeba znać różnicę pomiędzy ceną a rzeczywistym kosztem systemu regałowego. Na całkowity koszt składa się bowiem nie tylko cena zakupu, ale także koszty utrzymania, tj. koszty inspekcji, napraw czy nawet wymiany poszczególnych komponentów. Dodatkowo należy rozpatrzyć straty wynikające z ograniczonej funkcjonalności, o której wspomniano wcześniej.

Nie do wycenienia jest bezpieczeństwo systemu regałowego. Nawet niewielkie awarie generują koszty związane z uszkodzeniem składowanego towaru, uszkodzeniem samego regału czy wyłączeniem z użytkowania części systemu do momentu wykonania napraw. Dużo większe zniszczenia generują potężne straty w przedsiębiorstwie i mogą być przyczyną jego bankructwa. Inwestowanie w system dobrej jakości i w pełni funkcjonalny jest rozsądne i uzasadnione ekonomicznie.

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo w magazynie spoczywa na osobach z najwyższych stanowisk w strukturze przedsiębiorstwa. Oczywiście powinny one zapewnić regularne przeglądy regałów oraz rzetelne wyszkolenie dla operatorów wózków i pozostałej obsługi, ale już na etapie wyboru systemu regałowego muszą zadbać o stworzenie odpowiednich warunków pracy. Szerokości ścieżek, rozstawy belek nośnych i inne wymiary powinny być dostosowane do obsługującego sprzętu, charakterystyki ładunków i ich rotacji. Regały powinny mieć nośność, która gwarantuje, że nigdy nie zostaną one przeciążone, a ich poszczególne komponenty nie mogą ulegać uszkodzeniom przy normalnej, codziennej obsłudze. Wszystkie czynniki wpływające na bezpieczeństwo i niezawodność powinny zostać zweryfikowane przed złożeniem zamówienia.

Świadomy wybór systemu regałowego jest poprzedzony analizą funkcjonalności, jakości i ceny opartą na rzetelnych danych uzyskanych od osób (instytucji) kompetentnych i doświadczonych. Jest on zawsze efektem kompromisu pomiędzy komfortem obsługi, poziomem bezpieczeństwa oraz kosztami. Wybór ograniczony do porównania cen konkurencyjnych ofert nie jest wyborem świadomym, gdyż nie uwzględnia efektywności pracy pracowników oraz troski o ich zdrowie i życie. Tylko odpowiedzialnie dokonany wybór gwarantuje optymalne rozwiązanie.

rysunek - wersja ostateczna

 

 

 

 


Copyright © Nedcon Silesia 2015
KONTAKT DO OPIEKUNÓW INWESTYCJI
OPIEKUNOWIE INWESTYCJI
Woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, wielkopolskie

Andrzej Włodarczyk
+48 602 483 108
sales@nedcon.pl
Woj. wielkopolskie, lubuskie,
zachodnio-pomorskie

Ruben Nooitgedagt
+ 48 602 258 800
sales@nedcon.pl
Woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, łódzkie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie

Anna Iwanowicz
+48 512 112 171
sales@nedcon.pl
Woj. pomorskie, mazowieckie,
lubelskie, kujawsko-pomorskie,
łódzkie, podlaskie

Zbigniew Marcjaniak
+48 602 483 109
sales@nedcon.pl